پسر آريايی
نگاره های باز سازی شده از تخت جمشید ( پارسه )

در نگاره هایی که می بینید مسیر حرکت فرستادگان ملل تابعه در مجموعه بناها و کاخ های پارسه برای تسلیم کردن هدایا نزد شاه شاهان شبیه سازی شده است:

(برای دیدن نگاره ها در اندازه ی واقعی روی آن ها کلیک کنید.)

                                 

                                

                               

                

در دو نگاره ی زیر سپاه جاویدان که همگی سربازان پارسی بودند و نمایی از مجموعه کاخ های پارسه شبیه سازی شده اند:

                               

و در آخر آرامگاه کوروش سترگ: